Albania 1150502 1280
Albania 3793601 1280
Architecture 3949642 1280
Church 229361 1280
Gjirokaster 3802128 1280
Europa

Albania