niumi bao baolong bijilo river gambia

Gambia

Africa